Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ FO, PO

31. 10. 2009

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ FO, PO

Živnostenským podnikáním čili živností se rozumí jakákoliv podnikatelská činnost, pokud není zákonem zakázána nebo vyloučena ze živnostenského podnikání

ŽIVNOSTÍ NENÍ NAPŘ: povolání lékařů, veterinářů, advokátů, daňových poradců, činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

Všeobecné - a) dosažení věku 18 let

b) způsobilost k právním úkonům

c) bezúhonnost - dokládá se výpisem z rejstříku Trestů, nesmí být starší než 3 měsíce

d) FO nesmí mít daňové nedoplatky - FO doloží doklad že nemá nedoplatky nad pladbách sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění

Zvláštní - a) předepsaná odborná způsobilost

b) jiná než odborná způsobilost (např: spolehlivost)

Všeobecné podmínky provozování živností FO jsou základní podmínkou získání všech druhů oprávnění provozovat živnost.

U PO musí všeobecné podmínky splňovat její odpovědný zástupce, kterým je FO mající bydliště na území ČR

ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM

- občana může zbavit způsobilosti k právním úkonům pouze soud v případě duševní poruchy

BEZÚHONNOST

= čistý výpis z trestního rejstříku

- bezúhonnými osobami pro účely provozování živností jsou i osoby se zápisem v trestním rejsříku pro trestný čin, který nebyl úmyslný a který nesouvisí s předmětem podnikání

DRUHY ŽIVNOSTÍ

1) Ohlašovací

        a) řemeslné např: Kovářství, zámečnictví, hodinářství, řeznictví, truhlářství, zednictví, mlynářství,...

        b) Vázané např: montáž, opravy, provozování autoškoly, vedení účetnictví,..

        c) Volné např: poskytování služeb pro zahradnictví a zemědělství výroba oděvů, reklamní činnosti, velkoobchod,...

 

 Obecné náležitostí ohlášení

        a)  u osob fyzických

    -jméno a příjmení, státní občanství

    -trvalé bydliště

    -rodné číslo

    -oznámení zda soud nebo strávní orgán uložil zákaz činnosti

    -jestliže je ustanoven odpovědný zástupce, tytéž údaje o něm

    -obchodní firma

    -identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno

    -předmět a místo podnikání

    -místo hlavní provozovny a vedlejší provozoven

    -další předepsané údaje

          b) u osob právnických

    -obchodní firma - sídlo

    -pravní forma (např. a.s.)

    -jména a bydliště osob, které jsou statutárními orgány

    -identifikační číslo (IČO)

    -předmět podnikání

    -místo hlavní provozovny a vedlejších provozoven

    -další předepsané údaje

FO připojí k ohlášení:

a) výpis z rejstříku trestů, případně výpis z rejstíku trestů odpovědného zástupce

b) u ohlašovací řemeslné nebo vázané živnosti předloží doklad prokazující odbornou způsobilost, případně odbornou způsobilost odpovědného zástupce

c) souhlas obce s umístěním provozovny v obci

PO připjí k ohlášení:

a) výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce

b) u ohlašovací řemeslné nebo vázaně živnosti též doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce

c) souhlas obce s umístěním provozovny v obci

Zvláštní podmínky provozování ohlašovacích živností

Živnosti řemeslné - odborná způsobilost (vyučení v oboru nebo ukončené střední odborné vzdělání v oboru nebo absolvování vysoké školy v oboru).

Živnosti vázané - podmínky podle jednotlivých živností jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona (provozování vázané živnosti je podmíněno odbornou způsobilostí stanovenou různorodými zvláštními předpisy.)

Živnosti volné - stačí splnění všeobecných podmínek, další podmínky nejsou.

 2) Koncesované

Koncese - státní povolení, je-li z provozování koncesní živnosti nutný souhlas např. ministerstva vnitra, zdravotnictví, CNB tak mu živnostenský úřad předloží žádost o koncesi

např: taxislužba, výroba zbraní, provozování solárií, pohřební služba, směnárenská činnost

Získání koncesee je podmíněno:

zvláštními podmínkami provozování koncesnich živností (odborná způsobilost) a další podmínky, které jsou jmenovitě uvedeny u každého oboru koncesních živností

 

Odpovědný zástupce:

FO ustanovená podnikatele, která odpovídá za řádný provoz živnosti, musí splňovat všeobecné i zvláštní pomínky provozování živností

Provozovna :

prostor v němž je živnosti provozována

- musí být trvale a z venčí videtelně označena obchodní firmou, IČO

- musí být uvedena odpovědná osoba

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

provádí je živnostenské úřady kontrolují zda podnikatelé plí povinnostíi stanovené živnostenským zákonem, kontrolní činnosti provádí zaměstnanci živnostenského úřadu mohou přizvat další zástupce státních orgánů (finanční úřad) zprávu sociálního zabezpečení,...

ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ:

- smrtí podnikatele

- zánikem právnické osoby

- uplynutím doby na kterou byl živnostenský list nebo koncesní listina vydány

- rozhodnutím živnostenského úřadu

ŽÍVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

- vedou ho živnostenské úřady, obsahuje údaje z živnostenských oprávnění